Algemene Voorwaarden

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden, gedeponeerd bij de KvK Alkmaar onder nummer 41239939 zijn van toepassing. Cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Ongeveer een week voor aanvang van lessen, cursussen of projecten ontvangt u bericht over aanvangsdatum en lestijd.

Aanmelding en plaatsing
Cursisten voor instrumentaal- en zangonderwijs die zich voor 1 juli hebben aangemeld, worden zeker geplaatst. U krijgt een uitnodiging voor de eerste les uiterlijk een week voor de start van de lessen. Groepslessen gaan alleen van start bij voldoende inschrijvingen. Aanmelding voor instrumentaal- en zangonderwijs blijft ook voor de volgende jaren geldig. Voor de overige cursussen geldt de aanmelding voor één cursusjaar.

Beëindiging van instrumentaal- en zang lessen
Deelname aan instrumentaal- en zangonderwijs wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren vóór aanvang van de zomervakantie door een mail te sturen naar administratie@artiance.nl. Wie vóór 1 juli opzegt, is per 1 augustus geen cursist meer. Voor de overige cursussen geldt de aanmelding voor één cursusjaar.

Annuleren en opzeggen
De deelname aan cursussen of workshops kan uitsluitend schriftelijk tot één week voor de aanvang van de cursus of de workshop kosteloos geannuleerd worden. De eerste les geldt altijd als proefles. Als de cursist na de proefles niet door wil gaan, kan er geannuleerd worden met restitutie van het lesgeld minus de kosten van de proefles.

Tussentijds opzeggen
Voor alle cursussen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De beëindiging gaat in op de eerste dag van de maand die volgt na de opzegtermijn. Zie voor restitutie de informatie bij: Restitutie van het lesgeld.

Betalen
Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld en de bijkomende kosten. Indien u kiest voor betaling via factuur, betaalt u het lesgeld in eenmaal binnen 14 dagen. Door de machtiging op het aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen is het mogelijk de lesgeldbetaling te spreiden in een aantal termijnen, afhankelijk van de duur van de cursus. Korte cursussen dienen in een keer betaald te worden. Vakantie-activiteiten worden vlak voor aanvang contant betaald.

Betalingsplicht
Voor cursisten jonger dan 18 jaar is betalingsplichtig diegene die de ouderlijke macht uitoefent, of diegene die onderhoudsplicht heeft. Cursisten van 18 jaar en ouder zijn doorgaans zelf betalingsplichtig. Let wel: ouders/verzorgers van cursisten van 18 tot 21 jaar blijven financieel aansprakelijk.

Restitutie van het lesgeld
Restitutie van het lesgeld kan plaatsvinden in de volgende situaties:

  1. Als meer dan drie lessen van schoolwege niet zijn doorgegaan, geeft Artiance een deel van het lesgeld terug. Aan het einde van het cursusjaar wordt de bijdrage van de niet gegeven lessen (minus drie lessen) teruggestort.
  2. Bij langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio kan na een schriftelijk verzoek van de betalingsplichtige gedeeltelijk restitutie worden verleend. De inschrijving wordt per direct stop gezet. De beëindiging gaat in op de dag van de schriftelijke opzegging.
  3. Wanneer om andere redenen dan langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio de lessen worden opgezegd, kan na een schriftelijk verzoek van de betalingsplichtige gedeeltelijk restitutie worden verleend. We hanteren dan een opzegtermijn van 1 maand. De beëindiging gaat in op de eerste dag van de maand die volgt na de opzegtermijn.

Privacy Beleid
Wie zich bij ons inschrijft voor een cursus, les of workshop, zal zijn of haar persoonlijke gegevens moeten achterlaten. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan. In ons Pivacy Beleid leest u waarvoor we deze gegevens nodig hebben en wat we verder met uw gegevens doen.

Gehoorbescherming
Het voorkomen van gehoorschade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger of cursist die lessen volgt of verblijft. Als gevolg daarvan is Artiance Centrum voor de Kunsten niet aansprakelijk voor eventueel ontstane gehoorschade als een gevolg van het volgen van lessen, cursussen of verblijven binnen Artiance.

Disclaimer
Lees hier de Disclaimer